Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo

Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo - Thu, 2012-10-11 08:27

        Ngày 3/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
         Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại gồm có VI Chương 35 Điều. Trong đó, Chương I, Quy định chung; Chương II, Khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; Chương III, Nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; Chương IV, Công khai quyết định giải quyết khiếu nại thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; Chương V, Tiếp công dân; Chương VI, Điều khoản thi hành.
        Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2012 và thay thế các quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại và tiếp công dân trong Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
       Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng  đã ký ban hành Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo. Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hàn vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo. Người tố cáo và người thân thích của người tố cáo được bảo vệ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc bảo vệ người tố cáo.
         Với V Chương, 26 Điều trong đó: Chương I, Quy định chung. Gồm có 3 điều quy định về Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng và Giải thích từ ngữ.
         Chương II, Trường hợp nhiều người cùng tố cáo; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo trong đó, Mục 1, Cử người đại diện trình bày tố cáo, Mục 2, Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo, Mục 3, Công khai kết luận nội dung tố cáo quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.
         Chương III, Các biện pháp bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc bảo vệ người tố cáo trong đó, Mục 1, Bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo, Mục 2, Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các quyền nhân thân khác của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo, Mục 3, Bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người tố cáo người thân thích của người tố cáo.
       Chương IV, Khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo. Quy định rõ nguyên tắc khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo đó là: Khen thưởng phải chính xác, công bằng, kịp thời, bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Việc xét khen thưởng chỉ thực hiện một lần đối với thành tích của mỗi đối tượng.
        Chương V, Điều khoản thi hành. Điều 25 nêu rõ về Hiệu lực thi hành như sau: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2012 và thay thế các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
       Để tải Nghị định số 75/2012/NĐ-CP  ngày 3/10/2012 hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo, đề nghị nhấn vào đường link dưới đây.

         Nghị định số 75/2012/NĐ-CP

         Nghị định số 76/2012/NĐ-CP 

                                                    Lã Thế Nam - Văn phòng Thanh tra tỉnh.