Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng - Sun, 2013-07-28 16:35

     Ngày 17/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định này gồm có 9 chương, 65 điều. Cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung;
- Chương II: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Chương III: Tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng;
- Chương IV: Chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng;
- Chương V: Chế độ kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Chương VI: Tố cáo hành vi tham nhũng;
- Chương VII: Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;
- Chương VIII: Những quy định khác;
- Chương IX: Điều khoản thi hành.
Điểm mới trong phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 59/2013/NĐ-CP so với Nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 là quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng. Điểm mới này được quy định tại chương III của Nghị định.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2013, thay thế Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng./.

Tải toàn văn Nghị định số 59/2013/NĐ-CP: Tệp đính kèm