Danh bạ điện tử

Danh bạ điện tử - Tue, 2009-08-18 07:25

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

I

THƯ ĐIỆN TỬ CHUNG

 

 

1

Bộ phận tổng hợp

 

thanhtra@bacgiang.gov.vn

2

Văn thư

 

thanhtra_vt@bacgiang.gov.vn

3

Quản trị mạng

 

admin_thanhtra@bacgiang.gov.vn

4

Công đoàn Thanh tra tỉnh

 

cdttnnt_cdcv@bacgiang.gov.vn

5

Chi đoàn Thanh niên

 

dccq_thanhtra@bacgiang.gov.vn

II

THƯ ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN

 

 

1

Trương Văn Nam

Chánh Thanh tra

namtv_thanhtra@bacgiang.gov.vn

2

Dương Văn Quang

Phó Chánh Thanh tra

qangdv_thanhtra@bacgiang.gov.vn

3

Trịnh Văn Thanh

Phó Chánh Thanh tra

thanhtv_thanhtra@bacgiang.gov.vn

4

Nguyễn Sơn Hồng

Phó Chánh Thanh tra

hongns_thanhtra@bacgiang.gov.vn

5 Đàm Minh Tuấn Chánh Văn phòng tuandm_thanhtra@bacgiang.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Trường P. Chánh Văn phòng truongnn_thanhtra@bacgiang.gov.vn
7 Nguyễn Văn Toan P. Chánh Văn phòng toannv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thái Hà TTV, Văn phòng hantt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
9 Đồng Xuân Tùng CV, Văn phòng tungdx_thanhtra@bacgiang.gov.vn
10 Nguyễn Văn Tuyên Văn thư tuyennv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
11 Nguyễn Ngọc Tuyên Lái xe tuyennn_thanhtra@bacgiang.gov.vn
12 Đỗ Văn Hiệp Lái xe hiepdv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
13 Chu Thị Hồng Minh Kế toán minhcth_thanhtra@bacgiang.gov.vn
14 Nguyễn Ngọc Tuấn P.Trưởng phòng NV I tuannn_thanhtra@bacgiang.gov.vn
15 Đỗ Đăng Hiếu TTV, phòng NV I hieudd_thanhtra@bacgiang.gov.vn
16 Lê Đức Huy TTV, phòng NV I huyld_thanhtra@bacgiang.gov.vn
17 Hoàng Lưu Kháng TTV, phòng NV I khanghl_thanhtra@bacgiang.gov.vn
18 Nguyễn Thị Hường Trưởng phòng NV II huongnt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
19 Nguyễn Chính Văn P.Trưởng phòng NV II vannc_thanhtra@bacgiang.gov.vn
20 Thân Văn Hoàn TTV, phòng NV II hoantv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
21 Trịnh Minh Kiên TTV, phòng NV II kientm_thanhtra@bacgiang.gov.vn
22 Nguyễn Đức Minh TTV, phòng NV II minhnd_thanhtra@bacgiang.gov.vn
23 Nguyễn Văn Xuyền P.Trưởng phòng NV III xuyennv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
24 Nguyễn Tuấn Ngọc TTV, phòng NV III ngocnt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
25 Phạm Quốc Hiếu TTV, phòng NV III hieupq_thanhtra@bacgiang.gov.vn
26 Vũ Hồng Minh TTV, phòng NV III minhvh_thanhtra@bacgiang.gov.vn
27 Nguyễn Sỹ Phượng Trưởng phòng NV IV phuongns_thanhtra@bacgiang.gov.vn
29 Hoàng Văn Xuân P.Trưởng phòng NV IV xuanhv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
30 Nguyễn Văn Hậu TTV, phòng NV IV haunv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
31 Đặng Thanh Nghị TTV, phòng NV IV nghidt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
32 Lã Thế Nam Trưởng Phòng Thanh tra PCTN namlt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
33 Phạm Văn Lợi P.Trưởng Phòng Thanh tra PCTN loipv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
34 Hà Thị Lượng TTV, Phòng Thanh tra PCTN luonght_thanhtra@bacgiang.gov.vn
37 Phạm Quý Viên Trưởng phòng giám sát, xử lý sau thanh tra vienpq_thanhtra@bacgiang.gov.vn
38 Trần Hữu Văn TTV, phòng giám sát, xử lý sau thanh tra vanth_thanhtra@bacgiang.gov.vn
39 Nguyễn Văn Thắng TTV, phòng giám sát, xử lý sau thanh tra thangnv_thanhtra@bacgiang.gov.vn