Danh bạ điện tử

Danh bạ điện tử - Tue, 2009-08-18 07:25

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

I

THƯ ĐIỆN TỬ CHUNG

 

 

1

Bộ phận tổng hợp

 

thanhtra@bacgiang.gov.vn

2

Văn thư

 

thanhtra_vt@bacgiang.gov.vn

3

Quản trị mạng

 

admin_thanhtra@bacgiang.gov.vn

4

Công đoàn Thanh tra tỉnh

 

cdttnnt_cdcv@bacgiang.gov.vn

5

Chi đoàn Thanh niên

 

dccq_thanhtra@bacgiang.gov.vn

II

THƯ ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN

 

 

1

Trương Văn Nam

Chánh Thanh tra

namtv_thanhtra@bacgiang.gov.vn

2

Dương Văn Quang

Phó Chánh Thanh tra

qangdv_thanhtra@bacgiang.gov.vn

3

Trịnh Văn Thanh

Phó Chánh Thanh tra

thanhtv_thanhtra@bacgiang.gov.vn

4

Nguyễn Sơn Hồng

Phó Chánh Thanh tra

hongns_thanhtra@bacgiang.gov.vn

5 Nguyễn Thế Giảng P. Chánh Văn phòng giangnt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
6 Lã Thế Nam P. Chánh Văn phòng namlt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thái Hà TTV, Văn phòng hantt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
8 Đồng Xuân Tùng CV, Văn phòng tungdx_thanhtra@bacgiang.gov.vn
9 Nguyễn Văn Tuyên Văn thư tuyennv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
10 Nguyễn Ngọc Tuyên Lái xe tuyennn_thanhtra@bacgiang.gov.vn
11 Đỗ Văn Hiệp Lái xe hiepdv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
12 Nguyễn Thị Nhung Thủ quỹ nhungnt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
13 Chu Thị Hồng Minh Kế toán minhcth_thanhtra@bacgiang.gov.vn
14 Vũ Thị Viện Trưởng phòng NV I vienvt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
15 Đàm Minh Tuấn P.Trưởng phòng NV I tuandm_thanhtra@bacgiang.gov.vn
16 Nguyễn Văn Xuyền TTV, phòng NV I xuyennv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
17 Đặng Thanh Nghị TTV, phòng NV I nghidt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
18 Nguyễn Văn Thắng TTV, phòng NV I thangnv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
19 Thân Văn Hoàn TTV, phòng NVI hoantv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
20 Nguyễn Thị Hường Trưởng phòng NV II huongnt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
21 Trần Hữu Văn TTV, phòng NV II vanth_thanhtra@bacgiang.gov.vn
22 Vũ Hồng Minh TTV, phòng NV II minhvh_thanhtra@bacgiang.gov.vn
23 Trịnh Minh Kiên CV, phòng NV II kientm_thanhtra@bacgiang.gov.vn
24 Hà Thị Lượng TTV, phòng NV II luonght_thanhtra@bacgiang.gov.vn
25 Nguyễn Văn Đạo Trưởng phòng NV III daonv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
26 Phạm Quý Viên P.Trưởng phòng NV III vienpq_thanhtra@bacgiang.gov.vn
27 Hoàng Văn Xuân TTV, phòng NV III xuanhv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
28 Lê Đức Huy TTV, phòng NV III huyld_thanhtra@bacgiang.gov.vn
29 Nguyễn Văn Toan TTV, phòng NV III toannv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
30 Nguyễn Văn Hậu TTV, phòng NV III haunv_thanhtra@bacgiang.gov.vn
31 Nguyễn Tuấn Ngọc CV, phòng NV III ngocnt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
32 Nguyễn Sỹ Phượng Trưởng phòng NV IV phuongns_thanhtra@bacgiang.gov.vn
33 Nguyễn Ngọc Tuấn P.Trưởng phòng NV IV tuannn_thanhtra@bacgiang.gov.vn
34 Nguyễn Thị Đam TTVC, phòng NV IV damnt_thanhtra@bacgiang.gov.vn
35 Nguyễn Đức Minh TTV, phòng NV IV minhnd_thanhtra@bacgiang.gov.vn
36 Lương Đình Chinh TTV, phòng NV IV chinhld_thanhtra@bacgiang.gov.vn