Kết quả thanh tra kinh tế-xã hội 6 tháng

Kết quả thanh tra kinh tế-xã hội 6 tháng - Thu, 2009-12-03 09:48

Trong 6 tháng đầu năm 2009 toàn ngành Thanh tra đã tập trung vào thanh tra chuyên đề về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và một số lĩnh vực khác như: quản lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực có nhiều nổi cộm (như xây dựng, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường…).

Trong 6 tháng đầu năm 2009 toàn ngành Thanh tra đã tập trung vào thanh tra chuyên đề về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và một số lĩnh vực khác như: quản lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực có nhiều nổi cộm (như xây dựng, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường…).

Thanh tra Chính phủ đã kết luận 8 cuộc thanh tra từ năm 2008 chuyển sang; phát hiện thiếu sót, sai phạm là 11.130.480,96 triệu đồng, 149.889 USD và 21.500 cổ phần; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.164.610 triệu đồng, 149.889 USD và 21.500 cổ phần; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 7.035.218,1 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 11 tập thể, 24 cá nhân và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 03 vụ việc. Qua thanh tra cho thấy, tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước. Trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, việc xác định giá trị doanh nghiệp, việc bán đấu giá cổ phần, việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, việc đầu tư tài chính sau cổ phần hóa có nhiều đơn vị không thực hiện đúng quy định của pháp luật, gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, làm thiệt hại lợi ích của người lao động; trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế vẫn còn để xảy ra việc áp mã thuế chưa đúng gây thất thu thuế, nợ đọng thuế cao, xử lý việc hoàn thuế chưa đúng chính sách, pháp luật; trong công tác quản lý tài chính, tình trạng thu, chi ngân sách không đúng qui định, chứng từ, sổ sách chưa đầy đủ, việc chấp hành chủ trương tiết kiệm chưa triệt để; trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng còn có việc xét thầu, thanh quyết toán không đúng quy định...

Thanh tra Chính phủ đã triển khai 8 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2009; 03 cuộc thanh tra đột xuất; thành lập các tổ công tác để đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra chuyên đề cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại các bộ, ngành và địa phương; tổng hợp, đánh giá công tác thanh tra cổ phần hóa trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ điều chỉnh Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009, theo đó, lùi thời gian thanh tra 03 cuộc thanh tra tại các Tập đoàn và Tổng Công ty; dừng 01 cuộc thanh tra; nắm tình hình việc thực hiện một số giải pháp kích cầu, chống suy giảm kinh tế của Chính phủ. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn thanh tra các bộ, ngành và địa phương điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã triển khai 6.909 cuộc thanh tra, đã kết thúc 5.001 cuộc. Tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết thúc, qua thanh tra phát hiện thiếu sót, sai phạm 9.146.852 triệu đồng, 8.247.919 m2 đất; đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 430.490 triệu đồng, 6.053.103 m2 đất (đã thu hồi 140.499 triệu đồng, 618.485m2 đất); kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 8.716.362 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 275 tập thể, 1.044 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 26 vụ việc, 33 người. Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại 238.079 tổ chức, cá nhân; đã phát hiện 47.342 tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng số tiền sai phạm là 79.413 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi 23.864 triệu đồng (đã thu 21.247 triệu đồng); ban hành 22.790 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền theo quyết định xử phạt là 44.670 triệu đồng. Ngoài ra, có 11 bộ, ngành và địa phương có báo cáo việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch thanh tra về Thanh tra Chính phủ; 04 đơn vị thực hiện Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra; 39 bộ, ngành, địa phương thanh tra việc cổ phần hoá tại 103 doanh nghiệp Nhà nước.