Ký kết Giao ước thi đua năm 2017 Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang

Ký kết Giao ước thi đua năm 2017 Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Giang - Fri, 2017-03-24 08:13

     Sáng ngày 23/3/2017, tại Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2017 Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh -  đơn vị Trưởng khối thi đua tổ chức; Sở Tư pháp cùng với các cơ quan, đơn vị trong Khối gồm: Sở Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thực hiện ký giao ước thi đua năm 2017.

Các đồng chí lãnh đạo của 08 đơn vị các cơ quan thuộc khối Nội chính

       Năm 2017, các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh giao ước, quyết tâm:  Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch do ngành cấp trên và tỉnh giao, kế hoạch do cơ quan, đơn vị đề ra từ đầu năm, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, gắn phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị với phong trào “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Thi đua thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để thực hiện. Nâng cao kỷ luật hành chính đáp ứng nhu cầu cho tổ chức và công dân. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu ttrong giải quyết thủ tục hành chính; Tích cực hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua của Trung ương, tỉnh, ngành phát động. Lựa chọn, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và mô hình, cách làm hay trong phong trào thi đua; tích cực tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt.

        Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2016, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung giao ước thi đua năm 2017./.
Văn phòng - Thanh tra tỉnh