Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập - Sun, 2013-07-28 16:56

Ngày 17/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Nghị định này gồm có 6 chương, 35 điều. Cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung;
- Chương II: Kê khai tài sản, thu nhập;
- Chương III: Công khai bản kê khai và giải trình việc kê khai tài sản, thu nhập;
- Chương IV: Xác minh tài sản, thu nhập;
- Chương V: Xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
- Chương VI: Tổ chức thực hiện.
Điểm mới trong Nghị định 78/2013/NĐ-CP so với Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 gồm:
Không phân biệt kê khai lần đầu hay kê khai bổ sung:
       Nghị định 78/2013/NĐ-CP chỉ quy định một "Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập" dùng cho việc kê khai hàng năm, không phân biệt kê khai lần đầu hay kê khai bổ sung.
Quy định về tài sản, thu nhập phải kê khai: Ngoài các loại tài sản phải kê khai như các quy định trước gồm: Các loại nhà, công trình xây dựng; các quyền sử dụng đất. Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài; tài sản ở nước ngoài; Ô tô, mô tô, tàu thuyền, bất động sản khác; Kim loại quý, đã quý, cổ phiếu, giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác (giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên); và nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì Nghị định quy định phải kê khai Tổng thu nhập trong năm. Quy định này đã khắc phục được những vấn đề có thể gây ra nhiều cách hiểu trong quy định của Nghị định 68/2011/NĐ-CP (quy định về kê khai đối với biến động thu nhập tăng thêm từ 50 triệu đồng trở lên).
Quy định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức đối với tài sản, thu nhập tăng thêm.
Theo Nghị định, khi có sự tăng thêm về số lượng hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình, các loại đất, hoặc tăng thêm về số lượng, chủng loại tài sản với mức giá trị tăng thêm từ 50 triệu đồng trở lên so với kỳ kê khai trước đó thì người có nghĩa vụ kê khai phải tự giải trình và chịu trách nhiệm về tình chính xác, trung thực, kịp thời của những thông tin về nguồn gốc tài sản tăng thêm.
Quy định về phạm vi công khai bản kê khai tại cuộc họp
Nghị định lần này quy định rõ phạm vi công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với từng loại đối tượng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2013, thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập./.

Tải toàn văn Nghị định số 78/2013/NĐ-CP: Tệp đính kèm