Chiến lược - Quy hoạch - kế hoạch

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017

Kế hoạch số 234/KH-TTr

Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch số 24/KH-TTr

Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 08/12/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2213/QĐ-TTg về việc ban hành chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20130Tải về Quyết định 2213/QĐ-TTgVăn phòng - Thanh tra tỉnh

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016

Ngày 03/12/2015 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 344/KH-TTR về công tác thanh tra năm 2016

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Ngày 29/01/2016 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-TTr về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Ngày 02/3/2016 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-TTr về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016

Ngày 04/3/2016 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-TTr về ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016

Kế hoạch duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Thanh tra tỉnh năm 2016

Ngày 04/3/2016 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-TTr  về duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Thanh tra tỉnh năm 2016

Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cơ quan và xây dựng phong trào" Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2016 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/3/2016 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-TTr về đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cơ quan và xây dựng phong trào" Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2016 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ cơ quan Thanh tra tỉnh Bắc Giang năm 2016

Ngày 21/3/2016 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-TTR về thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ cơ quan Thanh tra tỉnh Bắc Giang năm 2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành thanh tra năm 2016

Ngày 22/3/2016 Thanh tra ban hành Kế hoạch số 86/KH-TTr về phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2016

Pages

Subscribe to Chiến lược - Quy hoạch - kế hoạch