Tiểu sử tóm tắt

Tiểu sử tóm tắt - Tue, 2014-07-29 09:41

LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

1. Chánh Thanh tra: Trương Văn Nam
Điện thoại: 0240 3854 975; email: namtv_thanhtra.bacgiang.gov.vn
Trách nhiệm:
- Phụ trách chung và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của văn phòng.

3. Phó Chánh Thanh tra: Dương Văn Quang
Điện thoại: 0240 3856 830; email: quangdv_thanhtra.bacgiang.gov.vn
Trách nhiệm:
- Thay mặt Chánh Thanh tra giải quyết công việc của cơ quan khi Chánh Thanh tra đi vắng ủy quyền, phụ trách lĩnh vực , thanh tra phòng chống tham nhũng và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các phòng Nghiệp vụ III, V.

3. Phó Chánh Thanh tra : Trịnh Văn Thanh
Điện thoại: 0240 3829 938; email: thanhtv_thanhtra.bacgiang.gov.vn
Trách nhiệm:
- Phụ trách lĩnh vực thanh tra kinh tế xã hội và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các phòng Nghiệp vụ IV, VI.

4. Phó Chánh Thanh tra : Nguyễn Sơn Hồng
Điện thoại: 0240 3853 218; email: hongns_thanhtra.bacgiang.gov.vn
Trách nhiệm:
- Phụ trách lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các phòng Nghiệp vụ I, II.