Văn bản chỉ đạo, điều hành

Cập nhật thông tin các vụ việc KNTC đã rà soát theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Ngày 04/7/2018 Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 262/TTr-VP về việc cập nhật thông tin các vụ việc KNTC đã rà soát tại Kế hoạch số 1130/KH-TTCP của TTCP.Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị rà soát cập nhật thông tin liên quan đến quá trình giải...

Xây dựng Báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ

Ngày 28/5/2018 Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 204/TTr-VP về việc xây dựng Báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo và hệ thống biểu mẫu như gửi kèm./.- Công văn và biểu mẫu đính kèm

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC Quý II/2018 và 06 tháng đầu năm 2018

Ngày 23/5/2018 Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 198/TTr-VP về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC Quý II/2018 và 06 tháng đầu năm 2018- Đề cương báo cáo- Biểu tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra- Biểu tổng hợp kết quả...

Tổng hợp cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết KNTC

Ngày 05/4/2018 Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 145/TTr-VP về việc tổng hợp cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết KNTC- Công văn số 145/TTr-VP- Biểu mẫu kèm theo- Bieu so 1-In kem theo CV-...

Báo cáo rà soát các cuộc thanh tra về KTXH năm 2016

      Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 312-QĐ/TU ngày 07/8/2017); Công văn...

Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

        Thực hiện Công văn số 2622/UBND-TCD ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc giao Thanh tra tỉnh tham mưu thực hiện Kế hoạch số 1871/KH-TTCP ngày 27/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết 3 năm thực hiện Luật...

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh

        Ngày 20/01/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính; trong đó công nhận và công bố các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra...

Cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình

        Thực hiện Công văn số 39-CV/BTG ngày 12/8/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy các cơ quan tỉnh về việc tham gia Cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.        Chi bộ Thanh...

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TRỰC TUYẾN NGÀY 22/01/2015

ĐỀ NGHỊ TẢI TỆP ĐÍNH KÈM THEO CÁC ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY:1. Chương trình hội nghị2. Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thanh tra năm 20143. Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 20144. Báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề,...

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGÀY 19/9/2014

Đề nghị tải các tệp đính kèm theo các đường link dưới đây:1. Giấy mời số 333/GM-UBND ngày 17/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh2. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014; tình hình triển...

Subscribe to Văn bản chỉ đạo, điều hành