Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức - Thu, 2011-05-05 09:16

I. LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

1. Chánh Thanh tra: Trương Văn Nam
Điện thoại: 0240 3854 975

2. Phó Chánh Thanh tra: Dương Văn Quang

Điện thoại: 0240 3856 830

3. Phó Chánh Thanh tra: Trịnh Văn Thanh
Điện thoại: 0240 3829 938

4. Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Sơn Hồng
Điện thoại: 0240 3853 218

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Đàm Minh Tuấn
Điện thoại: 0240 3852 529
Di động: 0906269299

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Trường

Di động: 0989 661 537

- Phó Chánh Văn Phòng: Nguyễn Văn Toan

Di động: 0982 828 193

- Thường trực:
Điện thoại: 0240 3854 254

2. Phòng Nghiệp vụ I

- Trưởng phòng: 
Điện thoại: 0240 3828 993
Di động: 

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Tuấn
Di động: 0988 929 794

3. Phòng Nghiệp vụ II

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hường
Điện thoại: 0240 3852 528
Di động: 0982 029 773

 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Chính Văn 

Di động: 0987 677 886

4. Phòng Nghiệp vụ III

- Trưởng phòng: 
Điện thoại: 0240 3829 918
Di động: 

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Xuyền
Di động: 0975 389 555

5. Phòng Nghiệp vụ IV

- Trưởng phòng: Nguyễn Sỹ Phượng
Điện thoại: 0240 3852 527
Di động: 0912 586 711

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Xuân
Điện thoại: 0240 3852 527
Di động: 0904 141 469

6. Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Lã Thế Nam
Điện thoại: 0240
Di động: 0945733855
- Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Lợi
 
7. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra
 
-Trưởng phòng: Phạm Quí Viên
Điện thoại: 0240
Di động: 0912853279

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng

Di động: